Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Akronimy lotnicze

ACAS – Airborne Collision Avoidance System – Pokładowy system zapobiegania kolizjom;

ACC – Air Control Centre – Ośrodek kontroli obszaru lub kontrola obszaru;

ADF – Automatic Direction Finder – Automatyczny radionamiernik;

ADIZ – Air Defence Identification Zone – Strefa identyfikacji obrony powietrznej;

ADVS – Advisory Service – Służba doradcza ruchu lotniczego;

AFIL – Air Field Flight Plan – Plan złożony z powietrza;

AFIS – Aerodrome Flight Information Service – Lotniskowa służba informacji powietrznej;

AFISO – Aerodrome Flight Information Service Officer – Oficer dyżurny lotniskowej służby informacji powietrznej;

AFTN – Aeronautical Fixed Telecommunication Network – Stała lotnicza sieć telekomunikacyjna;

AGL – Above Ground Level – Powyżej poziomu terenu;

AIP – Aeronautical Information Publication – Zbiór informacji lotniczych;

AIS – Aeronautical Information Service – Służba informacji lotniczej;

AMC – Airspace Management Cell – Centrum zarządzania przestrzenią powietrzną;

AMSL – Above Mean Sea Level – Nad średnim poziomem morza;

ANM – AFTM Notification Message – Depesza zawiadamiająca AFTM;

ANT – Airspace and Navigation Team – Zespół EATCHIP ds. Przestrzeni powietrznej i nawigacji;

APP – Approach Control Office – Organ kontroli zbliżania

ASM – Airspace Management – Zarządzanie przestrzenią powietrzną;

ASOC – Air Sovereignty Operations Center – Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych;

ATC – Air Traffic Control – Kontrola ruchu lotniczego;

ATFM – Air Traffic Flow Management – Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego;

ATIS – Automatic Terminal Information Service – Służba automatycznej informacji lotniskowej;

ATS – Air Traffic Services – Służby ruchu lotniczego;

ATZ – Aerodrome Traffic Zone – Strefa ruchu lotniskowego;

AUP – Airspace Use Plan – Plan użytkowania przestrzeni;

AWY – Airway – Droga lotnicza;

CADF – Centralised Airspace Data Function – Funkcja scentralizowanych danych o przestrzeni powietrznej;

CBA – Cross Border Area – Rejon lotów po obu stronach granicy państwowej;

CCF – Common Control Function – Wspólna funkcja kontroli ruchu lotniczego;

CDR – Conditional Route – Warunkowa droga lotnicza;

CEAC – Committee for European Airspace Co-ordination – Komitet do Spraw Koordynacji Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;

CFMU – Central Flow Management Unit – Centralny Ośrodek Zarządzania Przepływem;

CIDIN – Common ICAO Data Interchange Network – Wspólna ICAO-wska sieć;

C/L – Centre line – Linia centralna;

CRAM – Conditional Route Availability Message – Informacja o dostępności drogi;

CTA – Control Area – Obszar kontrolowany;

CTR – Control Zone – Strefa kontrolowana lotniska;

D – Danger Area – Strefa niebezpieczna;

D&D – Distress and Diversion – Stanowiska służby alarmowej w FIC;

DER – Departure end of the runway – Koniec rozporządzalnej drogi startowej

DME – Distance Measuring Equipment – Urządzenie do pomiaru odległości (radiodalmierz);

DR – Dead reckoning – Zliczanie;

EATCHIP – European ATC Harmonization and Integration Programme – Europejski Program Harmonizacji i Integracji Kontroli Ruchu Lotniczego;

ECAC – European Civil Aviation Conference – Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego;

EFIS – Electronic flight instrument system – System elektronicznych przyrządów lotu;

ETA – Expected Time of Arrival – Przewidywany czas przylotu lub przewidywany przylot;

ETD – Expected time of Departure – Przewidywany czas odlotu lub przewidywany odlot;

FAC – Final Approach Course – Kurs końcowego podejścia;

FAF – Final Approach Fix – Pozycja końcowego podejścia;

FAP – Final approach point – Punkt rozpoczęcia podejścia końcowego;

FIC – Flight Information Centre – ośrodek informacji powietrznej;

FIR – Flight Information Region – rejon informacji powietrznej;

FIS – Flight Information Service – służba informacji powietrznej;

FISO – Flight Information Service Officer – oficer dyżurny informacji powietrznej;

FMP – Flow Management Position – stanowisko zarządzania przepływem ruchu lotniczego;

FMS – Flight management system – System kierowania lotem;

FPL – Flight Plan – złożony plan lotu;

FUA – Flexible Use of Airspace – elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej;

GAT – General Air Traffic – ogólny ruch lotniczy;

GCA – Ground Control Approach – nawigacyjny system podejścia kontrolowanego z ziemi lub podejście kontrolowane z ziemi;

GL – Ground Level – poziom terenu;

GPI – Ground Point of Intercept – naziemny punkt przechwycenia;

H24 – Hour 24 – działanie służby przez całą dobę;

HAA – Height Above Airport (Elevation) – wysokość powyżej lotniska (elewacji);

HAT – Height Above Touchdown Zone Elevation – wysokość powyżej strefy przyziemienia elewacji;

HF – High Frequency – wielka częstotliwość;

HRM – Human Resources Management – zarządzanie zasobami ludzkimi;

HSI – Horizontal situation indicator – Sztuczny horyzont;

IAC – Initial Approach Course – Kurs początkowego podejścia;

IAF – Initial Approach Fix – Pozycja początkowego podejścia;

IAS – Indicated airspeed – Prędkość przyrządowa;

IC – Intermediate Course – Pośredni kurs;

IF – Intermediate Approach Fix – Pozycja rozpoczęcia podejścia pośredniego;

IFR – Instrument Flight Rules – Przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów;

ILS – Instrument Landing System – System lądowania według wskazań przyrządów;

IMC – Instrument Meteorological Conditions – Warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań przyrządów;

INFO – Information – Informacja;

INS – Inertial Navigation System – Bezwładnościowy (inercyjny) system nawigacyjny;

IRC – In-flight Refueling Control – Kontrola tankowania w powietrzu;

ISA – International standard atmosphere – Międzynarodowa atmosfera wzorcowa;

LoA – Letter of Agreement – Porozumienie o współpracy (pomiędzy organami ATM);

LOC – Localizer – Lokalizer;

LORAN – Long Range Navigation System – LORAN (system nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu);

MAPt – Missed Approach Point – Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu;

MATZ – Military  ATZ – Strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;

MCTR – Military CTR – Strefa kontrolowana lotniska wojskowego;

MDA – Minimum Descent Altitude – Minimalna wysokość bezwzględna zniżania;

MDH – Minimum Descent Height – Minimalna wysokość względna zniżania;

MET – Meteorological – Meteorologiczny lub meteorologia;

MLS – Microwave Landing System – Mikrofalowy System Lądowania;

MOC – Minimum Obstacle Clearance – Minimalne przewyższenie nad przeszkodami;

MSL – Mean Sea Level – Średni poziom morza;

MTMA – Military TMA – Rejon kontrolowany lotniska wojskowego (węzła lotnisk);

NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacja Traktatu Północno-Atlantyckiego;

NDB – Non-directional Beacon – Radiolatarnia bezkierunkowa;

NOZ – Normal Operating Zone – Strefa normalnych operacji;

NTZ – No Transgression Zone – Nieprzekraczalna strefa;

OAT – Operational Air Traffic – Operacyjny ruch lotniczy;

OCA – Obstacle Clearance Altitude – Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami;

OCH – Obstacle Clearance Height – Wysokość względna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami;

OIS – Obstacle Identification Surface – Powierzchnia określania przeszkód;

OJT – On-the-Job-Training – Szkolenie praktyczne na stanowiskach operacyjnych;

OJTI – OJT Instructor – Instruktor OJT szkolenia praktycznego;

OM – Outer Marker – Marker zewnętrzny;

P – Prohibited  Area – Strefa zakazana;

PAPI – Precision Approach Path Indicator – Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia;

PAR – Precision Approach Radar – Radar precyzyjnego podejścia;

PDG – Procedure Design Gradient – Przyjęty gradient procedury;

PELA – Proficiency in English Language for air traffic controllers – Egzamin z języka angielskiego dla kontrolerów ruchu lotniczego;

QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation or runway threshold – Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska lub na progu drogi startowej;

QNE – Altimeter Setting 1013,25 hPa (760 mmHg) – Ciśnienie standardowe 1013,25 hPa (760 mmHg);

QNH – Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground – Nastawienie skali wysokościomierza tak, aby wskazywał wzniesienie na ziemi

R – Restricted Area – Strefa ograniczona;

RAS – Radar Advisory Service – Radarowa służba doradcza;

RCA – Reduced Coordination Area – Rejon lotów o zredukowanej koordynacji;

RIS – Radar Information Service – Radarowa służba informacji powietrznej;

RNAV – Area Navigation – Nawigacja obszarowa;

RNDSG – Route Network Development Sub-Group – Grupa robocza ANT ds. Rozwoju sieci dróg lotniczych;

RSR – En-route Surveillance Radar – Trasowy radar dozorowania;

RSS – Root Sum Square – Pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów;

SID – Standard Instrument Departure – Standardowy odlot według wskazań przyrządów;

SIGMET – Significant Meteorological Information – Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczenstwo lotów statków powietrznych;

SITA – Societe Intemational de Telecomunications Aeronautiques – Międzynarodowe Stowarzyszenie Łączności Lotniczej;

SOC – Start of Climb – Początek wznoszenia;

SPI – Special Position Indicator – Specjalny impuls rozpoznawczy;

SSR – Secondary Surveillance Radar – Radar wtórny dozorowania;

STAR – Standard Terminal Arrival Route – Standardowy dolot według wskazań przyrządów;

TA – True Altitude – wysokość bezwzględna;

TACAN – Tactical Air Navigation System – system TACAN (taktyczna lotnicza pomoc nawigacyjna UHF, średniego zasięgu);

TAR – Terminal Area Surveillance Radar – Radar dozorowania rejonu kontrolowanego lotniska;

TAS – True Air Speed – rzeczywista prędkość powietrzna;

TDI – Track Deviation Indicator – wskaźnik odchylenia od linii nastawionego radialu lub linii drogi lotu względem radiolatarni;

TDZ – Touchdown Zone – strefa przyziemienia;

TMA – Terminal Manoeuvring Area – rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk;

TP – Turning Point – Punkt rozpoczęcia zakrętu;

TSA – Temporary Segregated Airspace – Strefa czasowo wydzielona;

TVOR – Terminal VOR – Lotniskowa radiolatarnia VOR;

TWR – Control Tower – Wieża kontroli lotniska;

UHF – Ultra High Frequency – Ultra wielka częstotliwość;

UIR – Upper Flight Information Region – Górny rejon informacji powietrznej;

UTA – Upper Control Area – Górny obszar kontrolowany;

UTC – Co-ordinated Universal Time – Uniwersalny czas skoordynowany;

UUP – Updated Airspace Use Plan – Zaktualizowany plan użytkowania przestrzeni
powietrznej;

VASIS – Visual Approach Slope Indicator System – Wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia;

VDF – Very High Frequency Direction Finder – radionamiernik ultrakrótkofalowy;

VFR – Visual Flight Rules – przepisy wykonywania lotów z widocznością;

VHF – Very High Frequency – bardzo wielka częstotliwość;

VIP – Very Important Person – bardzo ważna osobistość;

VMC – Visual Meteorological Conditions – warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością;

VOR – Very High Frequency Omnidirectional Radio Range – bardzo wielkiej częstotliwości radiolatarnia ogólnokierunkowa;


Podziel się tym wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites Więcej

Zostaw odpowiedź

Kanał YouTube

Flash Content