Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Definicje podstawowych terminów lotniczych

 • Automatyczne zależne dozorowanie (Automatic Dependent Surveillance – ADS) – technika dozorowania, statki powietrzne automatycznie przekazują (wykorzystując linię przesyłania danych) informacje uzyskiwane z pokładowych
  systemów nawigacyjno – pozycyjnych;
 • Barometryczna wysokość bezwzględna (Presaure Altitude) – ciśnienie atmosferyczne wyrażone wartością wysokości bezwzględnej odpowiadającej temu ciśnieniu w międzynarodowej atmosferze wzorcowej;
 • Biuro odpraw załóg (Air Traffic Services Reporting Office) – przyjmowanie meldunków dotyczących służb ruchu lotniczego oraz planów lotu składanych przed odlotem. Może być ustanowione jako organ samodzielny lub może być połączone z istniejącym innym organem służby ruchu lotniczego lub informacji lotniczej.
 • Całkowity przewidywany czas przelotu (Total Estimated Elapsed Time) –  określany jest dla:
 1. lotów IFR, niezbędny od startu do przybycia nad wyznaczony punkt, który jest zdeterminowany względem określonej pomocy nawigacyjnej, a od którego jest zamierzone rozpoczęcie procedury podejścia według wskazań przyrządów. W przypadku, gdy nie ma pomocy nawigacyjnej związanej z lotniskiem docelowym to czas ten potrzebny jest do przybycia nad lotnisko docelowe;
 2. lotów VFR, niezbędny od startu do przybycia nad lotnisko docelowe.
 • Droga lotnicza (Airway) – część obszaru kontrolowanego wydzielona w postaci korytarza dla przelotów statków powietrznych, w której działają urządzenia radionawigacyjne.
 • Faza alarmu (Alert Phase) – sytuacja, w której istnieje obawa co do bezpieczeństwa statku powietrznego i osób;
 • Faza niebezpieczeństwa (Distress Phase) – istnieje uzasadniona pewność, że statek powietrzny i osoby na jego pokładzie są zagrożone bezpośrednio poważnym niebezpieczeństwem lub potrzebują natychmiastowej pomocy.
 • Faza niepewności (Uncertainty Phase) – istnieje niepewność co do bezpieczeństwa statku powietrznego i osób znajdujących się na jego pokładzie.
 • Faza zagrożenia (Emergency Phase) – wyrażenie ogólne oznaczające, że może zachodzić przypadek fazy niepewności, alarmu lub niebezpieczeństwa.
 • Granica ważności zezwolenia (Clearance Limit) – punkt, do którego ważne jest zezwolenie organu służby ruchu lotniczego, udzielone dowódcy statku powietrznego.
 • Informacja o ruchu (Traffic Information) – informacja podana przez organ służby ruchu lotniczego dla ostrzeżenia pilota o innym znanym lub zaobserwowanym ruchu lotniczym w pobliżu jego pozycji lub zamierzonej trasy lotu i udzielenia mu pomocy dla zapobieżenia kolizji.
 • Instrukcja kontroli ruchu lotniczego (Air Traffic Control Instruction) – polecenia wydawane przez kontrolę ruchu lotniczego, wymagające od pilota podjęcia określonego działania.
 • Kod SSR (Code SSR) – liczba przyporządkowana określonemu wieloimpulsowemu sygnałowi odpowiedzi, nadawanemu przez transponder w modzie A lub w modzie C.
 • Kurs (Heading) – kierunek osi podłużnej statku powietrznego, wyrażany zwykle w stopniach, w odniesieniu do północy: geograficznej, magnetycznej, busoli lub siatki kartograficznej.
 • Linia brzegowa (Shoreline) – linia pokrywająca się z ogólnym zarysem wybrzeża a w przypadkach małych zatok lub zatok węższych niż 56 km (30 NM) linia ta przebiega wprost nie uwzględniając ich zarysu.
 • Linia drogi (Track) – rzut toru lotu statku powietrznego na powierzchnię ziemi, kierunek w każdym jego punkcie jest wyrażony zwykle w stopniach w odniesieniu do północy: geograficznej, magnetycznej lub siatki kartograficznej.
 • Lot IFR (IFR Flight) – lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów.
 • Lot kontrolowany (Controlled Flight) – każdy lot, na który wymaga się zezwolenia kontroli ruchu lotniczego.
 • Lot specjalny VFR (Specjal VFR Flight) – lot VFR, wykonywany na podstawie zezwolenia kontroli ruchu lotniczego w strefie kontrolowanej lotniska w warunkach meteorologicznych gorszych niż VMC.
 • Lot VFR (VFR flight) – lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością.
 • Lotnisko zapasowe (alternate aerodrome) – lotnisko, na które statek powietrzny może lecieć, jeżeli nie jest możliwe wykonanie lotu do lotniska zamierzonego lądowania lub wykonanie na nim lądowania.
 • Mapa radarowa (radar map) – informacje nałożone na zobrazowania radarowe w celu ukazania wybranych cech.
 • Meldunek z powietrza (air – report) – meldunek ze statku powietrznego w locie, przygotowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi podawania danych pozycyjnych, operacyjnych i/lub meteorologicznych.
 • Minimalna wysokość bezwzględna sektorowa (minimum sector altitude) – najniższa stosowana wysokość bezwzględna, zapewniająca przewyższenie wynoszące 300 m (1000 stóp) nad wszystkimi obiektami znajdującymi się wewnątrz wycinka koła o promieniu 46 km (25 mil nautycznych) – w środku znajduje się pomoc radionawigacyjna.
 • Minimalna wysokość bezwzględna zniżania, MDA (minimum descent altitude) – wysokość bezwzględna przy podejściu nieprecyzyjnym lub przy podejściu z okrążenia, poniżej której zniżanie nie może być wykonane bez wzrokowego kontaktu z terenem. Wysokość ta jest odniesiona do średniego poziomu morza, wymagany kontakt wzrokowy z terenem oznacza, że widziane są pomoce nawigacyjne lub strefy podejścia, w odstępie czasu wystarczającym do dokonania oceny pozycji statku powietrznego przez pilota i szybkości jej zmiany w odniesieniu do nominalnego toru lotu. W przypadku wykonywania podejścia z okrążeniem wymagany jest kontakt wzrokowy z terenem otaczającym drogę startową.
 • Minimalna wysokość względna zniżania, MDH (minimum descent height) – wysokość względna przy podejściu nieprecyzyjnym lub podejściu z okrążenia, poniżej której zniżanie nie może być wykonane bez wzrokowego kontaktu z terenem. Wysokość ta jest odniesiona do wzniesienia lotniska lub wzniesienia progu drogi startowej, jeżeli to wzniesienie jest większe niż 2 m (7 stóp), poniżej wzniesienia lotniska. MDH dla podejścia z okrążeniem jest odniesiona do wzniesienia lotniska. Wymagany kontakt wzrokowy i wymagania podejścia z okrążeniem identyczne jak dla MDA.
 • Minimalny zapas paliwa (minimum fuel) – sytuacja, w której zapas paliwa na pokładzie statku powietrznego osiągnął stan, w którym niewielkie lub jakiekolwiek opóźnienie jest nie dopuszczalne. Nie jest to sytuacja awaryjna, lecz jedynie wskazanie, że możliwe jest wystąpienie sytuacji awaryjnej, jeżeli wystąpi jakiekolwiek nieprzewidziane opóźnienie.
 • Mod SSR (mode SSR) – umowny identyfikator specyficznych funkcji sygnałów zapytania, przekazywanych przez urządzenie zapytujące SSR.
 • Nawigacja obszarowa, RNAV (area navigation) – pozwala na loty statków powietrznych po dowolnym torze lotu w zasięgu naziemnych urządzeń nawigacyjnych, w granicach możliwości urządzeń autonomicznych, przy stosowaniu kombinacji tych urządzeń.
 • Nawigacja zliczeniowa, DR (dead reckoning navigation) – określa pozycję, drogą obliczeń dokonywanych względem znanej pozycji poprzedniej, na podstawie kierunku, czasu i prędkości lotu.
 • Naziemne światło lotnicze (aeronautical ground light) – światło specjalnie jako pomoc nawigacyjna, inne niż światło zapalone na statku powietrznym.
 • Obserwacja ze statku powietrznego (aircraft observation) – ocena elementów meteorologicznych ze statku powietrznego podczas lotu.
 • Odległość DME (DME distance) – odległość w linii prostej (odległość skośna) od źródła sygnału DME do anteny odbiorczej.
 • Plan lotu (flight plan) – informacje dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego, dostarczone przed lotem organom służby ruchu lotniczego.
 • Podejście radarowe (radar approach) – podejście, w którym jego faza końcowa jest wykonywana według poleceń kontrolera radarowego.
 • Pokładowy system zapobiegania kolizjom/ACAS (airborne collision avoidance system – system statku powietrznego wykorzystujący sygnały transpondera radaru wtórnego (SSR), który działa niezależnie od wyposażenia naziemnego i zapewnia pilotowi informacje o potencjalnym zagrożeniu przez inne statki powietrzne Powierzchnia oceny przeszkód, OAS (obstacle assesment surface) – powierzchnia przeznaczona dla ustalenia przeszkód, uwzględnionych podczas obliczania wysokości bezwzględnej (względnej) zapewniającej minimalne przewyższenie nad przeszkodami dla określonego urządzenia lub procedury.
 • Powtarzalny plan lotu/RPL (Repetitive flight plan) – plan lotu dla często powtarzających się regularnie wykonywanych pojedynczych lotów o identycznych danych podstawowych, przedstawiony przez użytkownika statku powietrznego do przechowywania i wykorzystania przez organy ATS.
 • Poziom lotu (flight level) – powierzchnia o stałym ciśnieniu atmosferycznym, odniesiona do wartości równej 1013,2 hPa (760 mm Hg) i oddzielona od innych takich powierzchni określonymi różnicami ciśnienia. Podkreślić należy, że wysokościomierz barometryczny wyskalowany według atmosfery wzorcowej będzie wskazywał:
 1.  wysokość bezwzględną – jeżeli został nastawiony na ciśnienie QNH
 2.  wysokość względną – jeżeli został nastawiony na ciśnienie QFE;
 3. poziomy lotów – jeżeli został nastawiony na ciśnienie 1013,2 hPa (760 mm Hg)
  (W tym przypadku „wysokość bezwzględna” i „wysokość względna” to wysokości mierzone wysokościomierzem barometrycznym, a nie wysokości geometryczne).
 • Poziom przejściowy (transition level) – poziom lotu możliwy do wykorzystania powyżej wysokości przejściowej.
 • Poziom przelotu (cruisinig level) – poziom utrzymywany podczas znacznej części lotu.
 • Pozycja śledzona radarowo (radar track position) – pozycja statku powietrznego ekstrapolowana komputerowo z informacji radarowych, wykorzystywana kontroli ruchu statku powietrznego.
 • Procedura oczekiwania (holding procedure) – ustalony manewr zapewniający utrzymywanie się statku powietrznego w określonej przestrzeni powietrznej, podczas oczekiwania na dalsze zezwolenie.
 • Procedura po nieudanym podejściu (missed approach procedure) – procedura, którą należy wykonać, jeżeli podejście do lądowania nie może być kontynuowane.
 • Procedura podejścia precyzyjnego (precision approach procedure) – procedura podejścia według wskazań przyrządów wykorzystująca informacje dotyczące azymutu i ścieżki schodzenia (pochodzące z ILS, PAR).
 • Procedura podejścia według wskazań przyrządów (instrument approach procedure) – szereg ustalonych manewrów wykonywanych według wskazań przyrządów pokładowych z określonym zabezpieczeniem przed zderzeniem z przeszkodami (od pozycji – fix rozpoczęcia podejścia początkowego, od początku trasy dolotu do punktu, od którego może być wykonane lądowanie). W przypadku, gdy lądowanie nie zostało wykonane, do pozycji (fix), w której obowiązują odpowiednie kryteria przewyższenia nad przeszkodami dla lotu w oczekiwaniu lub dla lotu po trasie.
 • Procedura z dwoma zakrętami po 180 stopni (racetrack procedure) – procedura umożliwiająca statkowi powietrznemu zredukowanie wysokości bezwzględnej podczas lotu w segmencie podejścia początkowego i/lub wprowadzenie statku powietrznego na kierunek dolotu, gdy wejście do procedury z nawrotem nie jest dogodne.
 • Procedura z nawrotem (reversal procedure) – procedura umożliwiająca statkowi powietrznemu odwrócenie kierunku lotu w segmencie podejścia początkowego procedury podejścia według wskazań przyrządów. Takie odwrócenie kierunku uzyskuje się przez wykonanie zakrętów proceduralnych lub zakrętów podstawowych.
 • Profil (profile) – rzut toru lotu lub jego części na pionową powierzchnię przechodzącą przez nominalną linię drogi.
 • Przewidywany czas odblokowania (estimated off-block time) – przewidywany czas, w którym statek powietrzny rozpocznie manewry związane z odlotem.
 • Przewidywany czas przelotu (estimated elapsed time) - przewidywany czas potrzebny do przebycia od jednego znaczącego punktu nawigacyjnego do następnego.
 • Przewidywany czas przylotu (estimated time of arrival) – oznacza odpowiednio dla lotów:
 1. IFR, przewidywany czas przybycia statku powietrznego nad wyznaczony punkt, określony w odniesieniu do  pomocy nawigacyjnych, od którego jest zamierzone rozpoczęcie procedury podejścia według wskazań przyrządów lub gdy nie ma pomocy nawigacyjnej związanej z lotniskiem, czas, w którym statek przybędzie nad lotnisko;
 2. VFR – przewidywany czas przybycia statku powietrznego nad lotnisko.
 • Punkt drogi RNAV (waypoint RNAV) – ustalone miejsce geograficzne wykorzystywane do określenia trasy nawigacji obszarowej lub toru lotu statku powietrznego, stosującego nawigację obszarową.
 • Punkt meldowania (reporting point) – miejsce geograficzne, w którym jest podawana pozycja statku powietrznego.
 • Punkt oczekiwania (holding point) – miejsce do zidentyfikowania  wzrokowego lub w inny sposób, w pobliżu którego pozycja statku powietrznego w locie jest utrzymywana zgodnie z zezwoleniem kontroli ruchu lotniczego.
 • Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu, MAPt (missed approach point) – punkt w procedurze podejścia według wskazań przyrządów, w którym lub przed którym musi być rozpoczęta ustalona procedura po nieudanym podejściu, w celu zachowania minimalnego przewyższenia nad przeszkodami.
 • Radar (radar) – radiowe urządzenie wykrywające, podające informacje o odległości, azymucie i/lub wzniesieniu obiektów.
 • Radar approach (podejście radarowe) – podejście wykonywane przez statek powietrzny według poleceń kontrolera radarowego.
 • Radar dozorowania (surveillance radar) – urządzenie radarowe wykorzystywane do określania pozycji statku powietrznego odległością i azymutem.
 • Radar identification (identyfikacja radarowa) – skorelowanie echa radarowego statku powietrznego lub symbolu pozycji radarowej z określonym statkiem powietrznym.
 • Radar pierwotny (primary radar) – urządzenie, które wykorzystuje odbite sygnały radiowe.
 • Radar pierwotny dozorowania/PSR (primary surveillance radar) – radarowy system dozorowania wykorzystujący odbite sygnały radiowe.
 • Radar precyzyjnego podejścia/PAR (precision approach radar) – radar pierwotny używany do określenia pozycji statku powietrznego podczas podejścia końcowego, przez podawanie poziomych i pionowych odchyleń tego statku od nominalnej ścieżki podejścia oraz jego odległości od punktu przyziemienia. Radary te są przeznaczone do podawania pilotom drogą radiową informacji dotyczących prowadzenia statku powietrznego podczas podejścia końcowego do lądowania.
 • Radar wtórny (secondary radar) – system radarowy, w którym sygnał radiowy wysłany z jednej stacji radarowej powoduje wysłanie sygnału radiowego z innej stacji.
 • Radar wtórny dozorowania/SSR (secondary surveillance radar/SSR) – radarowy system dozorowania wykorzystujący nadajniki/odbiorniki (urządzenia zapytujące) i transpondery.
 • Rodzaj RNP (RNP type) – wartość graniczna wyrażająca odległość w milach morskich od planowanej pozycji, w granicach której lot będzie wykonywany przez minimum 95% ogólnego czasu lotu. Jako przykład można podać, że RNP 4 określa nawigacyjną dokładność plus lub minus 4 NM (7,4. km) uwzględniając 95 procentową wartość ogólnego czasu lotu.
 • Separacja proceduralna/nieradarowa (non-radar separation) – separacja w przypadku, gdy informacja o pozycji statku powietrznego uzyskiwana jest z innych źródeł niż z radaru.
 • Separacja radarowa (radar separation) – separacja stosowana na podstawie informacji o pozycji statków powietrznych uzyskiwanych z urządzeń radarowych.
 • Spodziewany czas podejścia (expected approach time) – przewidywany przez ATC czas, w którym przybywający statek powietrzny w wyniku opóźnienia opuści punkt oczekiwania w celu wykonania podejścia do lądowania. Aktualny czas opuszczenia punktu oczekiwania będzie zależny od zezwolenia na podejście.
 • Standardowy dolot według wskazań przyrządów, STAR (standard instrument arrival) – wyznaczona trasa dolotu zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR), łącząca znaczący punkt nawigacyjny z punktem od którego może się rozpoczynać opublikowana procedura podejścia według wskazań przyrządów.
 • Standardowy odlot według wskazań przyrządów, SID (standard instrument departure) – wyznaczona trasa dolotu zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR), łącząca lotnisko odlotu lub określoną drogę startową lotniska ze znaczącym punktem nawigacyjnym, od którego zaczyna się faza lotu po trasie.
 • Status lotu (flight status) – informacja, że dany statek powietrzny wymaga specjalnego traktowania przez organy służb ruchu lotniczego.
 • Trasa nawigacji obszarowej (area navigation route) – trasa ustanowiona dla statków powietrznych, które mogą stosować nawigację obszarową.
 • Trasa ruchu lotniczego/trasa ATS (ATS route) – trasa przeznaczona do kanalizowania przepływu ruchu, w celu zapewnienia służb ruchu lotniczego. Pojęcie „trasa ruchu lotniczego” jest używana do określenia zarówno drogi lotniczej, trasy kontrolowanej lub niekontrolowanej, jak i trasy dolotu lub odlotu itp.
 • Trasa ze służbą doradczą (advisory route) – trasa z dostępną służbą doradczą ruchu lotniczego. W przestrzeni powietrznej kontrolowanej nie ustanawia się tej służby a jedynie poniżej i powyżej przestrzeni powietrznej  kontrolowanej.
 • Warstwa przejściowa (transition layer) – przestrzeń powietrzna zawarta między wysokością przejściową a poziomem przejściowym.
 • Wektorowanie radarowe (radar vectoring) – zapewnianie statkom powietrznym prowadzenia nawigacyjnego przez podawanie określonych kursów na podstawie wykorzystania radaru.
 • Widzialność (visibility) – możliwość dostrzegania i rozpoznawania znacznych nieoświetlonych obiektów w dzień i znacznych oświetlonych obiektów w nocy, zależna od warunków atmosferycznych, wyrażana w jednostkach odległości.
 • Widzialność przy ziemi (ground visibility) – widzialność na lotnisku, podawana przez upoważnionego obserwatora.
 • Widzialność w locie (flight visibility) – widzialność do przodu z kabiny pilota w czasie lotu.
 • Wymagana charakterystyka nawigacyjna, RNP (required navigation performance) – określenie dokładności charakterystyki nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania lotów w granicach ustalonej przestrzeni powietrznej.
 • Wysokość bezwzględna (altitude) – odległość pionowa poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od średniego poziomu morza.
 • Wysokość bezwzględna decyzji, DA (decision altitude, DA) – wysokość bezwzględna przy podejściu precyzyjnym, na której rozpoczyna się procedurę po nieudanym podejściu, jeżeli nie nawiązano wzrokowego kontaktu z terenem (niezbędny do kontynuowania podejścia). Wysokość DA odniesiona do średniego poziomu morza a wymagany kontakt wzrokowy z terenem to pomoce wzrokowe lub strefy podejścia w odstępie czasu wystarczającym dla oceny przez pilota pozycji statku powietrznego w odniesieniu do nominalnego toru lotu.
 • Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami, OCA (obstacle clearance altitude) – najniższa wysokość bezwzględna nad wzniesieniem odnośnego progu drogi startowej, nad wzniesieniem lotniska, wykorzystywana dla zachowania odpowiednich kryteriów przewyższenia nad przeszkodami. Wysokość OCA jest odniesiona do średniego poziomu morza.
 • Wysokość względna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami, OCH (obstacle clearance height) – najniższa wysokość nad wzniesieniem progu drogi startowej, lotniska. Wysokość OCH jest odniesiona do wzniesienia progu drogi startowej lub w przypadku podejść nieprecyzyjnych do wzniesienia lotniska lub wzniesienia progu drogi startowej (gdy wzniesienie jest większe niż 2 m – 7 stóp poniżej wzniesienia lotniska). Wysokość OCH dla podejścia z okrążeniem jest odniesiona do wzniesienia lotniska.
 • Wysokość względna (height) – odległość pionowa poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od określonego poziomu odniesienia. Określonym poziomem odniesienia może być poziom lotniska startu lub lądowania.
 • Wysokość względna decyzji, DH (decision height, DH) – wysokość przy podejściu precyzyjnym, na której rozpoczyna się procedurę po nieudanym podejściu, jeżeli nie nawiązano wzrokowego kontaktu z terenem (niezbędny do kontynuowania podejścia). Wysokość DH jest odniesiona do progu drogi startowej a wymagany kontakt wzrokowy z terenem to pomoce wzrokowe, strefy podejścia, w odstępie czasu wystarczającym dla oceny przez pilota pozycji statku powietrznego zmiany w odniesieniu do nominalnego toru lotu. W operacjach kategorii III przy wykorzystaniu DH niezbędny kontakt wzrokowy z terenem to wykonanie konkretnych procedur i operacji.
 • Wzniesienie (elevation) – pionowa odległość punktu, poziomu na powierzchni ziemi mierzona od średniego poziomu morza.
 • Wzniesienie lotniska (aerodrome elevation) – wzniesienie najwyższego punktu pola wzlotów.
 • Zakłócenia radarowe (radar clutter) – niepożądane sygnały zobrazowane na wskaźniku radarowym.
 • Zakręt podstawowy (base turn) – zakręt wykonywany przez statek powietrzny podczas podejścia początkowego, między końcem drogi odlotu a początkiem drogi podejścia pośredniego lub końcowego. Kierunki tych dróg nie są przeciwne. Zakręty podstawowe mogą być wyznaczone do wykonywania w locie poziomym lub podczas zniżania, stosownie do warunków ustalonych dla każdej indywidualnej procedury.
 • Zakręt proceduralny (procedure turn) – manewr, w którym wykonywany jest zakręt od wyznaczonej linii drogi i po którym następuje zakręt w kierunku przeciwnym, w celu umożliwienia statkowi powietrznemu wejścia na kierunek przeciwny wyznaczonej drogi i lot w tym kierunku. Zakręty te są wyznaczane do wykonywania jako lewe lub prawe, w zależności od kierunku zakrętu początkowego. Zakręty mogą być wyznaczane do wykonywania w locie poziomym lub podczas zniżania, stosownie do warunków ustalonych dla każdej indywidualnej procedury.
 • Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej/RVR (runway visual range/RVR) – odległość, do której pilot statku powietrznego znajdującego się na podłużnej osi drogi startowej może widzieć oznaczenia na powierzchni drogi startowej albo światła krawędziowe drogi startowej lub światła oznaczające jej oś.
 • Zbiór Informacji Lotniczych/Polska (Aeronautical Information Publication – Poland) – publikacje wydawane przez polski, państwowy cywilny organ ruchu lotniczego, zawierające informacje lotnicze o charakterze trwałym, dotyczące polskiego rejonu informacji powietrznej.
 • Zbliżenie statków powietrznych (aircraft proximity) – sytuacja gdy odległość pomiędzy statkami powietrznymi, a także ich względne pozycje i prędkości nie zapewniają bezpieczeństwa. Zbliżenia statków powietrznych klasyfikuje się następująco:
 1. ryzyko kolizji (risk of collision) – stopień zagrożenia, kiedy w rezultacie zbliżenia się statków powietrznych powstało poważne niebezpieczeństwo kolizji;
 2. bezpieczeństwo nie zapewnione (safety not determined) – stopień zagrożenia, kiedy w rezultacie zbliżenia się statków powietrznych —-bezpieczeństwo tych statków może być zagrożone;
 3. brak ryzyka kolizji (no risk collision) – stopień zagrożenia, kiedy w rezultacie zbliżenia się statków powietrznych ryzyko kolizji nie występuje;
 4. zagrożenia nie określono (risk not determined) – stopień zagrożenia w rezultacie zbliżenia się statków powietrznych, kiedy nie można określić ryzyka kolizji ze względu na brak wystarczającej informacji lub niewiarygodne albo sprzeczne dowody.
 • Złożony plan lotu (filed flight plan) – plan lotu bez ewentualnych zmian przedstawiony organowi ATS przez pilota lub jego upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli użyte zostało słowo „depesza” wraz z wyżej wymienionym hasłem, to określa ono treść i formę złożonego planu lotu zgodnie z przekazem.
 • Znaczący punkt nawigacyjny (significant point) – ustalone miejsce geograficzne wykorzystywane do określania przebiegu trasy lotniczej lub toru lotu statku powietrznego albo do innych celów nawigacyjnych i służby ruchu lotniczego.
 • Znak rozpoznawczy statku powietrznego (aircraft identification) – grupa liter, cyfr lub ich kombinacja  która jest albo identyczna ze znakiem wywoławczym statku powietrznego, stosowanym w łączności powietrze – ziemia lub stanowi równoważnik kodowy tego znaku. Znak rozpoznawczy jest stosowany w celu umożliwienia zidentyfikowania statku powietrznego w łączności ziemia – ziemia między służbami ru­chu lotniczego.


Podziel się tym wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites Więcej

Zostaw odpowiedź

Kanał YouTube

Flash Content